Τα Καλά Πράγματα Έρχονται εις Τριπλούν

Η δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί στο Ponte de Lima της Πορτογαλίας και θα περιλαμβάνει τη συμμετοχή 5 εκπαιδευόμενων στην ΕΕΚ από τους ACoR Calarasi, Polygonal, Stando και Previform. Οι 20 εκπαιδευόμενοι στην ΕΕΚ θα αποτελέσουν μέρος των 80 συμμετεχόντων που ολοκλήρωσαν το πρώτο μέρος των 3 μαθημάτων στην πλατφόρμα του προγράμματος. Θα επιλεγούν με βάση το κίνητρό/αιτιολόγηση τους να αναπτύξουν περαιτέρω τις μαλακές/οριζόντιες δεξιότητές τους για μελλοντική απασχόληση, παρουσιάζοντας μια δήλωση προθέσεων που περιγράφει εν συντομία τα αντίστοιχα κίνητρα.

Η δραστηριότητα θα διαρκέσει 5 ημέρες και το πρόγραμμα κατάρτισης θα διαβιβαστεί στους συμμετέχοντες, εκ των προτέρων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Και οι πέντε μέρες πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέσα στις εγκαταστάσεις των κέντρων κατάρτισης, ορισμένες δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν τη χρήση του υπολογιστή, είτε ατομικά είτε σε ομάδες και ορισμένες δραστηριότητες δεν θα συνπεριλαμβάνουν καθόλου τη χρήση του υπολογιστών. Σε αυτή την εκπαίδευση, ορισμένοι συμμετέχοντες του C1 θα γίνουν εκπαιδευτές, ώστε το C2 θα αποτελέσει επίσης μια ευκαιρία κατάρτισης για τους εκπαιδευτές, διότι θα χρησιμοποιήσουν άμεσα τις μαθησιακές προσεγγίσεις, τη μεθοδολογία και τα υλικά.

Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα θα διευκολύνει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των φοιτητών και των εκπαιδευομένων της ΕΕΚ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καθοδηγώντας  στη συνέχεια στις μαλακές/οριζόντιες δεξιότητες που προωθούνται μέσω του έργου (Learning to learn, Professional Digital Grammar, Business Etiquette. Τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του συμμετέχοντα είναι: Ημέρα 1
 • Να προσδιορίσει τις διδακτικές προσεγγίσεις και να σχεδιάσει κάποιες βέλτιστες στρατηγικές μάθησης που να λειτουργεί για τον εαυτό του.
 • Να εφαρμόσει εξειδικευμένες τεχνικές ταχύτερης εκμάθησης
 • Να εφαρμόσει τεχνικές ανάγνωσης ταχύτητας.
Ημέρα 2
 • Να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά ένα φορητό υπολογιστή για τον εντοπισμό επαγγελματικών ευκαιριών.
 • Να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά ένα φορητό υπολογιστή και λογισμικό επεξεργασίας εγγράφων σε περιβάλλον εργασίας.
 • Να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά το λογισμικό επεξεργασίας εγγράφων για να βελτιώσει την επαγγελματική του ζωή.
Ημέρα 3
 • Να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά ένα smartphone για να βελτιώσει την επαγγελματική του ζωή.
 • Να κάνει αποτελεσματική χρήση άλλου περιφερειακού εξοπλισμού, προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση της δουλειάς/γραφείου.
 • Να μπορεί εξ αποστάσεως (τηλεργασία) – να κάνει αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας.
Ημέρα 4
 • Να προετοιμαστεί για εξεύρεση εργασίας – να παρουσιαστεί σε μια συνέντευξη.
 • Να παρουσιαστεί σε πολλές καταστάσεις που σχετίζονται με την εργασία (επίδειξη προσωπικής εργασίας, πελάτες κ.λπ.)
 • Να παρουσιάσει μια επαγγελματική ιδέα σε συναδέλφους / αφεντικό.
Ημέρα 5
 • Να εργάζετε σε ομάδες.
 • Να μπορεί να επιλύσει διαφορές στο χώρο εργασίας.
 • Να διαπραγματεύει αποτελεσματικά.
 • Να σχεδιάσει τη δική του επαγγελματική συμπεριφορά / φιλοσοφία λαμβάνοντας υπόψη τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται και τις μελλοντικές προκλήσεις / ευκαιρίες.
 • Η κατάρτιση θα εισαγάγει τους μαθητές της ΕΕΚ στην τρέχουσα κατάσταση των εργαλείων, της πειθαρχίας και της συμπεριφοράς στο χώρο εργασίας στην Ευρώπη και στις εκπροσωπούμενες χώρες (RO, CY, IT και PT). Θα υποστηρίξει επίσης τους εκπαιδευόμενους της ΕΕΚ να σκεφτούν το στυλ μάθησης και τη βελτίωσή τους για να αποκτήσουν τα βέλτιστα αποτελέσματα τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική ζωή. Θα εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με εργαλεία και πόρους για να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους ζωή με αποτελεσματικό τρόπο. Το προφίλ των συμμετεχόντων θα είναι εκπαιδευόμενοι στην ΕΕΚ που σπουδάζουν στα κέντρα ΕΕΚ που επιθυμούν να βελτιώσουν τις μαλακές/οριζόντιες δεξιότητές τους με σκοπό την αποτελεσματική βελτίωση της καριέρας τους.
Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, κάθε συμμετέχων θα πραγματοποιήσει μια επαγγελματική εκτίμηση του εαυτού του με τη βοήθεια των εκπαιδευτών / εκπροσώπων των εταίρων προκειμένου να καθορίσει τις δυνατότητες του σε επαγγελματικό επίπεδο  να εργαστεί, και να καθορίσει ένα σχέδιο επαγγελματικής ανάπτυξης για να αυξήσει τις πιθανότητές εργοδότησης τους. Αν και η κατάρτιση για την επιχειρηματικότητα δεν περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής του έργου, οι πληροφορίες που θα συγκεντρώσει η ομάδα-στόχος θα μπορούσαν επίσης να βοηθήσουν τους σπουδαστές και τους εκπαιδευόμενους που επιθυμούν να μπουν στον χώρο των επιχειρήσεων να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις.