Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού

Αυτό το προϊόν θα συνίσταται στην ανάπτυξη 3 προγραμμάτων διδασκαλίας, που συνδυάζουν ηλεκτρονικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εκτός διασυνδέσεως, οι οποίες θα παρέχουν κατάρτιση σε εκπαιδευόμενους της ΕΕΚ σχετικά με τις δεξιότητες εξασφάλισης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας και περαιτέρω στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Επίσης, τα 3 προγράμματα διδασκαλίας θα χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς της ΕΕΚ κατά τη διάρκεια της κατάρτισης C1, επιτρέποντάς τους να τα συμπεριλάβουν στις τάξεις τους και να τα μεταδώσουν στους δικούς τους μαθητές, έξω από τη διττή ομάδα στόχου του έργου, διαιωνίζοντας τα αποτελέσματά της .

Η περιγραφή των μαθημάτων:
 1. Η Επιχειρηματική Εθιμοτυπία (BE):  Το μάθημα θα προσεγγίσει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, τις συμπεριφορές που πρέπει να ενεργήσουν και τις στάσεις που πρέπει να ακολουθήσουν για να βρουν επιτυχώς μια δουλειά και επίσης να γίνουν αξιόλογοι και αποτελεσματικοί υπάλληλοι στο χώρο εργασίας και στην προσωπική ζωή. Έχει σχεδιαστεί για ανθρώπους που ελπίζουν να βρουν δουλειά, που έχουν προσληφθεί πρόσφατα ή να επέστρεψαν πρόσφατα στο εργατικό δυναμικό. Καλύπτει τις προσδοκίες στο χώρο εργασίας και τις αποδεκτές συμπεριφορές: επαγγελματικός γυναικείος κώδικας ρουχισμού και καλλωπισμός, λεκτική επικοινωνία, τηλεφωνικές δεξιότητες, διαχείριση χρόνου, διαχείριση συγκρούσεων, ομαδική εργασία και άλλες γενικές επαγγελματικές καταστάσεις. Θα περιλαμβάνει έναν οδηγό για την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης για τη βελτίωση του επαγγελματισμού ενός ατόμου.
 2. Εκμάθηση στο πώς να μάθουν δεξιότητες (LHL):  Το μάθημα θα περιγράφει διαφορετικές τεχνικές μάθησης που μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές της ΕΕΚ στην επαγγελματική τους ζωή. Θα περιλαμβάνει διάφορες τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της μαθησιακής παραγωγής ενός ατόμου τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Το μάθημα θα περιλαμβάνει ενότητες που θα εξηγούν μεθόδους αντιμετώπισης αναβλητικότητας και τυπικών διακοπών κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας (επισκέπτες, τηλεφωνήματα, αιτήσεις από άλλα άτομα κ.λπ.), την αντιμετώπιση των εμπλοκών, την επίλυση προβλημάτων και τη δημιουργική σκέψη. Θα περιλαμβάνει επίσης τεχνικές ανάγνωσης ταχύτητας, απομνημόνευση καθώς και ψυχολογικές τεχνικές για τη βελτίωση της εκμάθησης της του προϊόντος.
 3. Επαγγελματική Ψηφιακή Παιδεία (PDL): Το μάθημα θα επικεντρωθεί στη χρήση ηλεκτρονικού λογισμικού και υλικού για επαγγελματικούς σκοπούς. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα PDL θα αναφέρουν τις διάφορες χρήσεις των πιο κοινών συσκευών αυτή τη στιγμή, το smartphone και το φορητό υπολογιστή, σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον, μαζί με άλλα περιφερειακά και με λογισμικό. Θα βασίζεται στα πιο κοινά λειτουργικά συστήματα για υπολογιστές και smartphones, αντίστοιχα, τα Windows 10 και το Android. Επίσης, το μάθημα θα ασχοληθεί με κοινές καταστάσεις σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον προσωπικό τομέα με έμφαση στις καταστάσεις που περιγράφονται στα μαθήματα BE και LHL.
 4. Πακέτο εκπαιδευτή (ΠΕ):  Το υλικό θα περιλαμβάνει εργαλεία και τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιτυχή ενσωμάτωση των 3 προηγούμενων μαθημάτων στα γενικά προγράμματα σπουδών του σχολείου, τόσο ως αυτόνομη σειρά μαθημάτων όσο και ως προσαρτήματα σε άλλους τομείς. Θα περιέχει έναν οδηγό ο οποίος θα χρησιμοποιείται από όλους τους εκπαιδευτικούς της ΕΕΚ σε πολλαπλούς κλάδους για να ενσταλάξει επιτυχώς στους μαθητές τους τις αξίες που παρουσιάζονται στα τρία προηγούμενα μαθήματα. Θα περιλαμβάνουν στρατηγική για την εφαρμογή κατευθυντήριων οδηγιών για τη βελτίωση των παιδαγωγικών μεθόδων που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές και μέντορες της ΕΕΚ κατά την εξέταση των τριών μαθημάτων μέσω διαδικασιών βιωματικής μάθησης, βελτιώνοντας έτσι τις ικανότητες των εκπαιδευτών της ΕΕΚ σύμφωνα με τα ισχύοντα πλαίσια δεξιοτήτων. Σε πιο ρεαλιστική προσέγγιση, το πακέτο του εκπαιδευτή θα περιλαμβάνει και για τα τρία μαθήματα:
   • Κλίμακα αξιολόγησης μαθημάτων.
   • Αρμοδιότητες που πρέπει να αποκτηθούν από τους εκπαιδευόμενους.
   • Ενδείξεις σχετικά με τις στάσεις, τα παραδείγματα και τις άλλες πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τους εκπαιδευτές κατά τη διάρκεια του μαθήματος, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία εκμάθησης από τους εκπαιδευόμενους στην ΕΕΚ.
   • Μέθοδοι ολοκλήρωσης με τα ισχύοντα γενικά προγράμματα σπουδών.
   • Άλλες πληροφορίες που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευτή στη διαδικασία διδασκαλίας.