Ανάγκες Χαρτογράφησης της ΕΕΚ

Προκειμένου να προσδιοριστούν οι πραγματικότητες στον τομέα της εργασίας για την ΕΕΚ στο τέλος του σχολικού κύκλου, καθώς και οι πραγματικές ανάγκες των εργοδοτών όσον αφορά τις δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει η ΕΕΚ, η εταιρική σχέση θα αναπτύξει μια εμπεριστατωμένη μελέτη – μια λεπτομερής ανάλυση των δεξιοτήτων απασχόλησης που απαιτούνται στην ΕΕΚ καθώς και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς στην Ευρώπη και των χωρών εταίρων (RO, IT, CY, PT)

Ο στόχος του προϊόντος είναι να προσφέρει μια σαφή εικόνα των δεξιοτήτων εξασφάλισης που απαιτούνται για την εκπαίδευση στον τομέα της ΕΕΚ καθώς και σε άλλους τομείς σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο (RO, IT, CY, PT). Το τελικό αποτέλεσμα του προϊόντος, ο χάρτης των αναγκών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, θα κατευθυνθεί προς χρήση από τους εκπαιδευτικούς της ΕΕΚ – για την παροχή των αναγνωρισμένων δεξιοτήτων στους μαθητές τους και από τους μαθητευόμενους – προκειμένου να προσανατολιστούν στο να επιδιώξουν από μονοί τους το επιτύχουν τις δεξιότητες αυτές. Για τους Εκπαιδευτικούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το προϊόν θα προσφέρει μια λεπτομερή ανάλυση που θα τους βοηθήσει να σχεδιάσουν τις μεθόδους διδασκαλίας τους μεταξύ των μαθητών και των μαθητευόμενων, προσφέροντάς τους ένα χρήσιμο εργαλείο για την κατανόηση των δεξιοτήτων που απαιτούν οι εργοδότες από τους αποφοίτους ή τους μαθητευόμενους. Για τους μαθητευόμενους της ΕΕΚ, αυτή η χαρτογράφηση θα παρέχει ένα εύχρηστο σχήμα των μαλακών-οριζόντιων δεξιοτήτων που απαιτούνται από τους δυνητικούς εργοδότες τους, επιτρέποντάς τους να επιδιώξουν να αποκτήσουν αυτές τις δεξιότητες μέχρι τη στιγμή της εργοδότησης τους.

Η βασική πηγή πρακτικής πληροφόρησης του παρόντος εγγράφου θα αποτελείται από εργοδότες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και αποφοίτους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που απασχολούνται επί του παρόντος. Το έργο αυτό θα συλλέξει και θα αναλύσει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση στον τομέα της ΕΕΚ όσον αφορά τις δεξιότητες εξασφάλισης που πρέπει να διαθέτουν οι εργαζόμενοι της ΕΕΚ, με έμφαση στα τρία είδη δεξιοτήτων που παρουσιάζονται στο σχέδιο, στις δεξιότητες επιχειρησιακής εθιμοτυπίας (BE skills) Εκμάθηση στο πώς να μάθουν δεξιότητες (δεξιότητες LHL) καθώς και δεξιότητες Επαγγελματικής Ψηφιακής Παιδείας (δεξιότητες PDL), χρησιμοποιήσιμες στο πλαίσιο της απασχόλησης και της εργασίας στην ΕΕΚ. Το προϊόν αυτό θα διερευνήσει επίσης τα εργαλεία κατάρτισης που χρησιμοποιούν εμπειρογνώμονες και εξειδικευμένες εταιρείες για την ανάπτυξη των παραπάνω δεξιοτήτων στους υπαλλήλους τους, προκειμένου να προσαρμόσουν και να εφαρμόσουν αυτές τις τεχνικές, εάν είναι δυνατόν στο πακέτο του εκπαιδευτή που αναπτύχθηκε στο OI2.

Τα κύρια ενδιαφέροντα της μελέτης θα περιλαμβάνουν:

  • Αποτελεσματικές τεχνικές επαγγελματικής επικοινωνίας.
  •  Επαγγελματική συμπεριφορά και στάση.
  •  Προσωπική ανάπτυξη και μάθηση.
  • Οργανωτική κουλτούρα και ομαδική εργασία.
  • Χρήση ηλεκτρονικών συσκευών.
  • Στρατηγικό σχεδιασμό;
  • Συγκρούσεις και διαχείριση τους.

Η χαρτογράφηση θα περιλαμβάνει πρακτικές και οδούς για την ανάπτυξη επιτυχημένων επαγγελματικών σχέσεων, καθώς και τα κύρια κανάλια απασχόλησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ΕΕΚ στις χώρες εταιρικής σχέσης καθώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στις αντίστοιχες χώρες. Τέλος, θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη ενημερωμένων και χρήσιμων μαθημάτων διότι θα συνδεθεί με την ανάπτυξη των υλικών O2.

Η Χαρτογράφηση των Αναγκών της ΕΕΚ θα αποτελέσει ένα νέο στοιχείο για την επικαιροποίηση των τρεχουσών πληροφοριών και μελετών σχετικά με τις μαλακές/οριζόντιες δεξιότητες που εφαρμόζονται στους τομείς της ΕΕΚ σε ολόκληρη την Ευρώπη και τις χώρες εταίρους (RO, IT, CY, PT), δεδομένου ότι οι διαθέσιμες εκθέσεις και κείμενα δεν είναι τόσο καινούριες και επίκαιρες, όσο θα έπρεπε. Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό υποστήριξης της κατάρτισης για εκπαιδευτικούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και μπορεί επίσης να προσαρμοστεί από συμβούλους και εκπαιδευτές σε άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (εργασίες για νέους, σχολική εκπαίδευση και ανώτατη εκπαίδευση) ή επιχειρηματικούς τομείς (άλλοι τομείς δραστηριότητας που δεν εμπλέκουν την ΕΕΚ)

Η Χαρτογράφηση των Αναγκών της ΕΕΚ θα είναι ένα πολύπλοκο έγγραφο, το οποίο θα περιλαμβάνει μια τριπλή προσέγγιση στις ανάγκες απασχόλησης της ΕΕΚ:

  • Μέρος 1: Έρευνα τεκµηρίωσης. Θα αποτελέσει μια συνολική ανάλυση σχετικά με την εξειδίκευση της εκπαίδευσης στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρώπη και στις χώρες εταίρους. Θα περιλαμβάνει επίσης την ανάλυση των εκπαιδευτικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία των μαλακών δεξιοτήτων στην ΕΕΚ
  • Μέρος 2: Επιτόπια Έρευνα. Θα αναπτυχθεί μόνο σε εθνικό επίπεδο και θα συνίσταται στη διανομή ενός ερωτηματολογίου σε 20 εργοδότες ΕΕΚ, αφενός, και ενός ερωτηματολογίου σε 20 υπαλλήλους ΕΕΚ, αφετέρου, προκειμένου να συμπληρωθεί η έρευνα τεκμηρίωσης με πραγματική ζωντανή πληροφόρηση από άτομα στον τομέα της εργασίας. Συνολικά, τα ερωτηματολόγια θα φτάσουν σε 80 εργοδότες ΕΕΚ και 80 εργαζόμενους. Συνολικά, η επιτόπια έρευνα θα φτάσει τα 160 άτομα
  • Μέρος 3: Κατευθυντήρια γραμμή για την απασχόληση, 1 ανά χώρα: RO, IT, CY και PT (4 συνολικά). Θα περιέχει πρόσθετες πληροφορίες που διευκολύνουν την απασχόληση της ΕΕΚ στις χώρες εταίρους καθώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.