Σχετικά με το Rural+

Στη σημερινή αγορά εργασίας, οι εργοδότες άσκησαν πίεση στους εργαζόμενους, απαιτώντας υψηλότερα επίπεδα για την απασχόληση. Τα υψηλά επίπεδα για την απασχόληση επικυρώνονται επίσης από την παρούσα προσφορά εργασίας, η οποία αυξάνεται καθημερινά. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα γεγονότα, πώς μπορεί ένας εκπαιδευόμενος  ΕΕΚ να αποκτήσει ανταγωνιστικές δεξιότητες για να εξασφαλίσει τη θέση που θέλει; Κατά την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων που δημοσίευσε η Eurostat για τις χώρες του έργου, όσον αφορά την ανεργία στην ΕΕΚ, η κατάσταση καταγράφεται ως εξής: Ο μέσος όρος της ΕΕ – 6,9%, IT-11,2, CY-12%, PT-9,8 %, RO-4,7%. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει παράδοξο δεδομένου ότι οι στατιστικές της Eurostat αναφέρουν ότι το 40% των ευρωπαίων εργοδοτών δυσκολεύονται να βρουν άτομα με τις δεξιότητες που χρειάζονται, θέτοντας υπόψη την ισορροπία των μαλακών-οριζόντιων/ σκληρών-κάθετων δεξιοτήτων, δεν είναι καθόλου παράδοξο.

Οι φορείς παροχής εκπαίδευσης, αφενός, και οι εργοδότες και οι εκπαιδευόμενοι, αφετέρου, έχουν διαφορετικές αντιλήψεις για το πόσο καλά προετοιμασμένοι απόφοιτοι είναι για την αγορά εργασίας.

Προκειμένου να αποκτήσουν θέσεις εργασίας και να παραμείνουν στην απασχόληση, οι ενήλικες πρέπει να έχουν ένα κατάλληλο συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις δεξιότητες που είναι κοινές σε ένα ευρύ φάσμα θέσεων εργασίας, στη θεμελίωση της περαιτέρω μάθησης και στη βελτίωση της απασχολησιμότητας. Εντούτοις, το σύστημα εκπαίδευσης των VET και της κατάρτισης των επιχειρήσεων τείνει να επικεντρώνεται στις δεξιότητες που σχετίζονται με την απασχόληση και όχι στη βελτίωση της απασχολησιμότητας μέσω ικανοτήτων που μπορούν να μεταφερθούν μεταξύ διαφορετικών εργασιακών περιβαλλόντων και ακόμη και επαγγελμάτων, των λεγόμενων ‘μαλακών ή οριζοντίων δεξιοτήτων’ όπως δεξιότητες επικοινωνίας και παρουσίασης, την ομαδική εργασία και τις δεξιότητες συνεργασίας ή την επίλυση προβλημάτων και τις δεξιότητες διαχείρισης των συγκρούσεων. Οι δύο δεξιότητες, η μάθηση για μάθηση μαζί με την δεξιότητα της επιχειρηματικής εθιμοτυπίας, θα αυξήσουν την ικανότητα των μαθητών να εργαστούν τόσο σε συνεργασία όσο και αυτόνομα και να οργανώσουν και να επιμείνουν στη μάθηση, να το αξιολογήσουν και να το μοιραστούν, να επιδιώξουν τη στήριξη όταν χρειάζεται και να διαχειριστούν αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία και την κοινωνική αλληλεπιδράσεις. Σύμφωνα με τη μελέτη «The issue of digital divide in rural areas of the European Union», της Joanna Kos-Łabędowicz, η οποία ασχολείται με τον ψηφιακό αποκλεισμό των αγροτικών περιοχών, αναφέρει ότι δύο από τα κύρια μέτρα που μπορούν να ληφθούν για τη μείωση κίνδυνου του ψηφιακού αποκλεισμού είναι:
  1. H παροχή / απόκτηση προσόντων που επιτρέπουν την ενεργό χρήση των ΤΠΕ, καθώς και,
  2. Ενθάρρυνση των πιθανών χρηστών να κάνουν χρήση των νέων τεχνολογιών. Επίσης, σύμφωνα με τη μελέτη, “η έλλειψη επαρκούς ικανότητας για χρήση των ΤΠΕ καθίσταται ολοένα και περισσότερο όχι μόνο πρόβλημα της οντότητας που επηρεάζει την ικανότητά τους να βρουν καλύτερη δουλειά, αλλά επίσης (εάν συμβαίνει συνήθως) αποτελεί παράγοντα στην ανάπτυξη της περιοχής ή της χώρας”.
Στο πρότυπο περιφερειακό πρότυπο ικανότητας πρότυπου για βασικές ικανότητες, η ΔΟΕ αποκαλύπτει ορισμένα κοινά στοιχεία βασικών ικανοτήτων που απαιτούνται από τους υπαλλήλους:
  • Βασική / θεμελιώδης – γραμματισμός, χρήση αριθμών, χρήση τεχνολογίας.
  • Εννοιολογική / σκέψη – συλλογή και οργάνωση πληροφοριών, επίλυση προβλημάτων.
  • Μεθοδολογία µάθησης -δημιουργική σκέψη, σκεπτόµενα συστήµατα.
  • Δεξιότητες που σχετίζονται με τους ανθρώπους – Δεξιότητες επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας.