στόχοι

Το σχέδιο μας προτείνει μια λύση για τη βελτίωση της ελκυστικότητας των εκπαιδευόμενων της ΕΕΚ πριν από τους δυνητικούς εργοδότες με την ενίσχυση 3 μαλακών/οριζόντιων δεξιοτήτων που θα χρησιμοποιήσουν στη διαδικασία της απασχόλησης και καθ ‘όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής. Προτείνει επίσης μια δευτερεύουσα ομάδα στόχου που αποτελείται από εκπαιδευτικούς της ΕΕΚ, οι οποίοι έχουν τη μοναδική θέση να διαμορφώνουν τις προσωπικότητες των εκπαιδευομένων και, κατά συνέπεια, να πολλαπλασιάζουν την επίδραση του έργου. Είναι σημαντικό να κατανοούν και να εφαρμόζουν τις αρχές που σχετίζονται με την προετοιμασία πλήρων εκπαιδευομένων, προσαρμοσμένες στις πραγματικότητες της αγοράς εργασίας. Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι του έργου μας είναι:
  • Να γνωρίζουμε λεπτομερώς τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται από τις εταιρείες προκειμένου να συνειδητοποιήσουμε αυτές τις δεξιότητες.
  • Να παραδώσει ένα σύνολο δεξιοτήτων απευθείας σε μια ομάδα-στόχο των εκπαιδευόμενων στην ΕΕΚ και, επίσης, προκειμένου να ενισχύσει και να διαιωνίσει το κυμαινόμενο αποτέλεσμα αυτών των μαθημάτων, να τα παραδώσει σε μια ομάδα-στόχος εκπαιδευτών ΕΕΚ.